Erb

Obec Kátov

Kátov 41, 90849 Kátov | IČO: 00309605 | www.katov.eu

POTVRDENIE

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo zmluvy: ZML_7_2019
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Adresa: 917 01 Trnava, Starohájska 10
IČO: 37836901
Predmet zmluvy: Zmluva č.013-SI-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie - Kvetinové dni
Zmluvná cena s DPH: 500
Dátum podpisu (vystavenia): 01.07.2019
Zverejnené: 01.07.2019
Poznámka:

Zmluva je zverejnená na webovom sídle: http://katov.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk